Het organisatiecomité bestaat uit zeven enthousiaste muzikale scouts die de uitdaging aangaan om het jaarlijkse bandconcours een écht scoutingsausje te geven door rond het concoursveld een groot activiteitenaanbod op zeven activiteitenvelden te bieden in ons eigen bos. Een echt festival voor scouts en muziekliefhebbers.

De organisatie van het ScoutingBandFestival is een activiteit van de Stichting Scouting Activiteiten Graaf Otto Groep Lochem. Deze stichting is verbonden aan de Scoutingvereniging Graaf Otto Groep Lochem maar is daar geen onderdeel van. Het heeft een eigen bestuur en eigen boekhouding. Deze stichting is eerder verantwoordelijk geweest voor het organiseren van scoutingactiviteiten en hoopt dat in de toekomst vaker te kunnen doen.

 

Informatie en regels
Dit evenement word u aangeboden door de 2 Lochemse Scouting-verenigingen en gefinancierd door giften van bedrijven en stichtingen (zie pagina sponsoring). Speciale dank gaat uit naar Stichting Maatschappelijk belang Lochem, Fonds 1819 en Stichting Lochems Steunfonds.
Toegang is gratis maar kan u ontzegd worden bij wangedrag. Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico.

U kunt op het centrale informatiepunt horecamunten kopen voor € 1,-. Deze heeft u nodig om consumpties te kopen bij de horeca. Het aantal munten kan per consumptie verschillen. U kunt uw ongebruikte munten, alleen tijdens het evenement, inleveren bij het informatiepunt. Wij danken u voor uw giften.

Schade
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.
De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie. Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

Huisregels
Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

Alcohol
Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen boven de 18 jaar een apart polsbandje. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

Roken
Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen. Roken in de buurt van kinderen is erg onvolwassen. Indien organisatiemedewerkers u dit vragen dient u de sigaret te doven of elders verder te roken.

En verder

Het is niet toegestaan om tijdens het evenement te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van provocerende kleding is niet toegestaan.

Drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan op het terrein. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ontdekking in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.